Skjoldhøjparkens Grundejerforening
Kassererens aflæggelse af regnskab for 2002.
John H. Slej (JHS) gennemgik først driftsregnskabet og kunne fastslå at året endte med et overskud på 217 t.kr. mod et budgetteret overskud på 204 t.kr. Der blev endvidere vist hvorledes vore udgifter procentvis fordelte sig på arealomkostninger (71%), ejendommen (4%), administration (11%) og afskrivninger (14%). De 14% bruges til nyinvesteringer.

Efter denne gennemgang blev AREALOMKOSTNINGER specielt gennemgået, idet JHS forklarede om de største afvigelser i forhold til budgettet. Maskinvedligeholdelseskontoen var overskredet med 24 t.kr p.g.a. uforudsete udgifter til vore 2 Holder-traktorer. Endvidere var kontoen for Grenpladsen overskredet med 19 t.kr, denne overskridelse skyldes en stor mængde "ikke flisbart" haveaffald, som vi har måttet betale for at få fjernet. Vi har ikke haft så store udgifter til snerydning, så summa summarum udgjorde arealomkostninger 1.131 t.kr mod budgetteret 1.107 t.kr.

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. JHS gav her en forklaring på kontoen for Generalforsamling, herunder bliver ALT vedr. mødet bogført: Trykning af regnskaber, porto til udsendelse, øl og vand til mødet, udgifter til dirigent, div. materialer, papir, overheads m.m. JHS fremviste herefter grafisk hvorledes posterne under arealomk. og administrationsomk. procentvis var fordelt.

Sluttelig under driften gennemgik JHS EJENDOMSOMKOSTNINGER og kunne her fastslå, at der ikke i 2002 var brugt midler til vedligeholdelse, så ejendommen gav et overskud i forhold til budgettet på 17 t.kr.

BALANCEN
Status balancerer med 3.295 t.kr. Medens egenkapitalen for foreningen udgør 1.181 t.kr og for vejkontoen 1.461 t.kr. Omsætningsaktiverne 438 t.kr. kan dække vor kortfristede gæld på 339 t.kr. Den kortfristede gæld blev gennemgået post for post. Herefter viste JHS blandt andet følgende: Fordelingen på passivsiden af egenkapitaler og øvrige passiver. Endvidere udviklingen i egenkapitalerne fra 1999 til 2002 samt vore investeringer fra 1998 til 2003 i maskiner og legeredskaber. M.h.t. investeringerne i 2002 og 2003 kan der henvises til årets ledelsesberetning i det udsendte regnskab.
Endelig blev VEJKONTOENS udvikling vist fra 1993 til og med 2002. Der er i den tid sket en nedgang i egenkapitalen på 1.954 t.kr., medens der i perioden gennemsnitlig er investeret i asfaltarbejder og stivedligeholdelse for 423 t.kr. pr. år. I perioden er der gennemsnitlig blevet tilført egenkapitalen 234 t.kr. i form af renter og overførsler fra foreningen. En graf viste hvorledes udgifterne fordelte sig over årene med toppe hvert tredje, fjerde år.

Sluttelig blev der vanen tro vist udviklingen i kontingent kontra forbrugerindeks, hvor vi stadig ligger under indekset.
Efter denne gennemgang foreslog JHS på bestyrelsens vegne, at der overføres 202.600 kr. til vejkontoen medens 14.485,15 kr. tillægges fri egenkapital.
Efter således at have forelagt regnskabet blev det godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

BUDGET OG KONTINGENT FOR 2003
Da budgettet var udsendt sammen med regnskabet gennemgik JHS budgettet i store træk sammenholdt med regnskabet for 2002. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2003 og samtidig at vi "æder" af egenkapitalen i 2003, idet budgettet viser et overskud på 165 t.kr. og bestyrelsen foreslår at der bliver overført 207 t.kr. til vejkontoen.
Det forelagte budget blev enstemmigt vedtaget, hvorefter bestyrelsen vil arbejde efter dette.


Regnskabet godkendt på ordinær generalforsamling 27. marts 2003


Foreningen har i de senere år brugt:

BDO ScanRevision, Statsoutoriseret revisionsaktieselskab

som revisor.